Obserwatorzy

czwartek, 9 maja 2013

Klucz maturalny - analiza wiersza

ROZWINIĘCIE:
1.uzasadnienie tezy (ok.10 pkt)-sięgaj po tekst przekształcając go i cytując.Pamietaj o konieczności wskazywania i nazywania środków stylistycznych. *wskaż słowo klucz(jeśli jest)*rozpoznaj topos (jeśli jest np. raju, teatrum mundi,ojczyzny,matki,nieszczęśliwej miłości ,) i określ jego rolę.
* dokonaj analizy tytułu *nadawca: 
A- wskaż podmiot liryczny, określ osobę i liczbę, scharakteryzuj według schematu:
^przedstawienie postaci
^wygląd
^usposobienie
^cechy charakteru
^rel. Z innymi Boh
.^filozofia życiowa 
– jednocześnie opisz jak zostały te cechy opisane, przy pomocy jakich wyrazów. 
B-podmiot liryczny nieokreślony 
*odbiorca:
A-okreslenie „Ty”, „Wy”-scharakteryzuj według schematu, 
B- odbiorca nieokreślony
*Boh. Liryczny- scharakteryzuj wg schematu 
*odmiana liryki: A-liryka bezpośrednia( „ja” się zwierza, ujawnia uczucia,swój stosunek do rzeczywistości) 
– liryka inwokacyjna (bezpośredniego zwrotu do adresata,tu też liryka apelu( zrot do odbiorcy w trybie rozkazującym)) 
– liryka roli (nadawca wciela się w rolę np.dziecka, kamienia)
B-liryka posrednia(nadawca nie ujawnia się)
– liryka opisowa
–liryka sytuacyjna np.sielanka
*typ liryki (zależy od tematu) ^refleksyjna^miłosna^religijna^patriotyczna^żałobna^inna
*gatunek(jeśli można określić np. oda, hymn,sonet itd.)
*rodzaj wiersza, jego związek z treścią:
^zdaniowy
^zdaniowo-rymowy
^sylabiczny
^toniczny(równa ilość akcentów)
^sylabiczno-toniczny(równa ilość akcentów i sylab)
*układ wiersza i jego związek z treścią:
^stroficzny
^strofoidalny
^wolny 
*rymy i ich związek z treścią: (nastroje,dynamika-> zazwyczaj rymy żeńskie czynią wiersz bardziej harmonijnym a męskie go dynamizują)
^żeńskie lub meskie
^gramatyczne lub niegramatyczne
^dokładne lub niedokładne
^brak rynów-wiersz biały 
*kompozycja np.monolog,zasada kontrastu,dominanta kompozycj,sposób. 
*konwencja np.sentymentalna, romantyczna-> wskaż wyróżniające cechy,opisz celowośc zastosowania przez autora
*kategoria estetyczna: 
^groteska 
^ironia 
^patos
^tragizm
^komizm
^piękno
^brzydota
(opisz celowość i sposób wykorzystania przez autora)
*styl wypowiedzi*język wypowiedzi (opisz słownictwo,fleksję,składnię)
*stylizacja(jeśli jest)
*dominujące funkcje
językowe tekstu(impresywna, poetycka,poznawcza,ekspresywna)
*sytuacja liryczna(jeśli jest)
^określ czas
^opisz miejsce
^opisz zdarzenie liryczne
^nazwij środki wyrazu użyte przez autora 
*dominujące uczucie(jeśli jest, jak zostało przedstawione? Jakim celom służy?)
* jeśli autor odwołuje się do faktów historycznych,literackich, filozoficznych,podaje date, nazwisko itp. POCHWAL SIĘ WIEDZĄ(hueheuheu) i wskaż ich rolę w wierszu
*konteksty-wskaż w ścisłym powiązaniu z treścią utworu
*wpisz w wiersz twórczość poety *wpisz w wiersz epokę*jeśli są 2 utwory -zestaw,porównaj na wszystkich wyżej wymienionych płaszczyznach,wyciągnij wnioski)
ZAKOŃCZENIE:
*nawiąż do tematu, przypominając tezę,wspominając o kontekstach wyciągnij wnioski(muszą być co najmniej 4 wnioski).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz